Kategoria: Geografia turystyki międzynarodowej

ROZSZERZANIE KONTAKTÓW

Konieczność rozszerzenia kontaktów pomiędzy specjalistami i    uczonymi różnych krajów oraz przeprowadzenia wspólnych prac sprzyjała w ostatnich latach, i a zwłaszcza od połowy lat 50-tych, szybkiemu wzrostowi liczby różnych międzynarodowych kongre­sów, konferencji, narad, kolokwiów. Od roku 1954 do 1969 liczba kongresów międzynarodowych zwiększyła się z 1100 do 4000 [45]. Brało w nich udział. 2 min osób, to znaczy ok. 400-^500 delega­tów przypadało na każdy kongres.Ponieważ uczestnicy kongresów korzystali z infrastruktury turystycznej i dochody uzyskane od nich zaliczane są do pozycji „turystyka”, dlatego też figurują oni w dokumentach jako tu­ryści, a sama forma tych podróży międzynarodowych nazywa się „turystyką kongresową”.

Witaj no moim serwisie 🙂 Ten blog w całości poświeciłam podróżowaniu, które jest moim sposobem na życie 🙂 Od zawsze nosiło mnie po świecie, jestem typem człowieka, który nie potrafi usiedzieć na miejscu., w moim życiu ciągle musi się coś zmieniać dlatego podróżowanie i poznawanie nowych ludzi to moja pasja 🙂

ZAGRANICZNI UCZESTNICY ZJAZDÓW

  • Liczba zagranicznych uczestników kon­gresów i zjazdów. stanowi 1—5°/o ogólnej liczby turystów zagranicznych (45]. Chociaż uczestnicy kongresów sta­nowią niewielką część ogólnej masy turystów zagranicznych i    pobyt ich za granicą jest krótkotrwały, to jednak kongresy sta­nowią ważne źródło dochodu dla gospodarki narodowej licznych krajów. Według zdania uczestników drugiego zjazdu poświęconego problematyce turystyki włoskiej, turystyka kongresowa jest naj­bardziej dochodowym rodzajem turystyki i co niemniej ważne, często ma miejsce w okresie pozasezonowym .Podstawowe wydatki delegatów przypadają na hotele, wyży­wienie i zakupy.
Witaj no moim serwisie 🙂 Ten blog w całości poświeciłam podróżowaniu, które jest moim sposobem na życie 🙂 Od zawsze nosiło mnie po świecie, jestem typem człowieka, który nie potrafi usiedzieć na miejscu., w moim życiu ciągle musi się coś zmieniać dlatego podróżowanie i poznawanie nowych ludzi to moja pasja 🙂

PRZYCZYNY DUŻEJ ROZPIĘTOŚCI

Przyczyny tej dużej rozpiętości są następujące: w zjazdach-międzynarodowych^biorą udziaL na j lepiej „wy­nagradzani specjaliści i uczeni;        zwykle część lub~całóść kosztów pokrywają delegujące.ich organizacje;     delegaci lokowani są w najlepszych hotelach; stołują się i wydają przyjęcia w drogich; restauracjach.Do wymienionych przyczyn należy; dodać jeszcze i‘takie jak: zwiększone wydatki delegatów na kupno specjalistycznej litera­tury oraz znacznie częściej występujący, wśród nich w; porówna­niu z „przeciętnymi” turystami,-; a zwłaszcza: z turystami wypo­czywającymi nad morzem, zwyczaj odwiedzania miejsc’ rozryw­kowych oraz obiektów turystycznych.

Witaj no moim serwisie 🙂 Ten blog w całości poświeciłam podróżowaniu, które jest moim sposobem na życie 🙂 Od zawsze nosiło mnie po świecie, jestem typem człowieka, który nie potrafi usiedzieć na miejscu., w moim życiu ciągle musi się coś zmieniać dlatego podróżowanie i poznawanie nowych ludzi to moja pasja 🙂

WYSOKI POZIOM KULTURALNY

‚Wiąże się to z wysokim poziomem kulturalnym tej kategorii turystów oraz pobudkami psychologicznymi: delegaci przyjechali nie po to by wypoczywać, lecz zdobyć jak najwięcej wrażeń i wiedzy.Duże znaczenie turystyki kongresowej dla krajów — organi­zatorów, nie ogranicza się dó jej wysokiej dochodowości. Organi­zowanie kongresów powoduje napływ informacji do kraju orga-* nizującego kongres, sprzyja reklamie turystycznej. Turystyka kongresowa może odegrać dużą rolę w zmiejszeniu sezonowości w turystyce, jednakże możliwości te wykorzystywa­ne są w niewielkim zakresie.

Witaj no moim serwisie 🙂 Ten blog w całości poświeciłam podróżowaniu, które jest moim sposobem na życie 🙂 Od zawsze nosiło mnie po świecie, jestem typem człowieka, który nie potrafi usiedzieć na miejscu., w moim życiu ciągle musi się coś zmieniać dlatego podróżowanie i poznawanie nowych ludzi to moja pasja 🙂

NASILENIE LICZBY KONGRESÓW

Sama zresztą turystyka kongreso­wa w znacznej jeszcze’części charakteryzuje: się sezonowością. W większości krajów miesiącem, w którym organizuje się kon­gresy jest .wrzesień, na który przypada 15—18% wszystkich-kon­gresów/ W Europie ;.76% wszystkich kongresów -odbywaj się w okresie’ .od maja do i października, a w krajach półkuli połud­niowej oraz w krajach o klimacie tropikalnym większość zjazdów ma miejsce od listopada do lutego .Nasilenie liczby kongresów we wrześniu niewątpliwie w ja­kiejś mierze wpływa na złagodzenie sezonowości turystyki w lip- cu i sierpniu. Jednakże wrzesień w większości krajów Europy jest jeszcze dostatecznie atrakcyjny również dla-zwykłych tu­rystów zagranicznych, dlatego byłoby celowe przełożenie , więk­szości kongresów na miesiące późniejsze.

Witaj no moim serwisie 🙂 Ten blog w całości poświeciłam podróżowaniu, które jest moim sposobem na życie 🙂 Od zawsze nosiło mnie po świecie, jestem typem człowieka, który nie potrafi usiedzieć na miejscu., w moim życiu ciągle musi się coś zmieniać dlatego podróżowanie i poznawanie nowych ludzi to moja pasja 🙂